Salgs- & handelsbetingelser

Nedenstående salgs- og handelsbetingelser finder anvendelse mellem kunden og CS Enterprise i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem parterne.

Tilbud og aftale

1.1. Tilbud fra CS Enterprise er bindende i 14 dage fra tilbuddets dato at regne, eller til det udløb, som er indskrevet i tilbuddet.

1.2. Aftale er indgået, når bestillerens accept er modtaget af CS Enterprise. I tilfælde hvor bestilleren ikke afgiver udtrykkelig accept, er aftale indgået, når leverandøren har afgivet ordrebekræftelse af en modtaget bestilling. Accept kan ske både skriftligt og mundtligt.

Priser

2.1. Alle priser er ekskl. moms.

2.2. Alle priser er afgivet på grundlag af, det på datoen for afgivelse af tilbud eller ordrebekræftelse, gældende niveau for lønninger, materiale, priser og øvrige omkostninger.

2.2.1. Har bestilleren anmodet CS Enterprise om at udarbejde skitser, layout, tekstforslag, webdesigns, testopsætning, workshops, analyser, m.m., er CS Enterprise berettiget til at få dette arbejde betalt.

2.3. Ud over den tilbudte eller aftalte pris er CS Enterprise berettiget til at kræve betaling for:

2.3.1 Arbejde, der påløber som følge af, at det grundmateriale, bestilleren har givet CS Enterprise, viser sig at være ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuldt, eller der fortages rettelser i det leverede materiale, eller at arbejdet er påbegyndt.

2.3.2 Overarbejde eller andre foranstaltninger, som aftales med bestilleren efter aftalens indgåelse.

2.4. Alle priser er beregnet for levering fra CS Enterprise forretnings lokale i Skagen. Omkostninger til transport ud over pladsens grænser og til transportforsikring herfor, betales af bestilleren ud over den aftalte pris jf. pkt. 3.3

Levering

3.1. Med de i pkt. 3.2 nævnte forbehold finder levering sted på den med bestilleren aftalte tid. Er ingen sådan leveringstid aftalt, finder leveringen sted, når CS Enterprises arbejde er færdigt.

3.2 Aflevering finder sted som beskrevet i tilbud. Evt. fejl eller mangler i leverancen i forhold til det i tilbud eller ordrebekræftelse beskrevet, som skyldes CS Enterprise, udbedres hurtigst muligt af CS Enterprise, dog uden erstatningsansvar overfor bestiller eller bestillers kunder.

3.3. Forsinkes eller forhindres levering på grund af nogle af de i pkt. 8.1. nævnte omstændigheder eller bestillerens handling eller udeladelse, har CS Enterprise ret til en tilsvarende forlængelse af leveringstiden eller til at hæve aftalen. Skulle en begivenhed som overnævnte bevirke, at opfyldelse af CS Enterprise leveringsforpligtelser fordyres for leverandøren,

3.3 Leveringstedet er CS Enterprise forretningslokale, bortset fra leverancer, hvor det af ordrebekræftelse eller tilbud fremgår, at leveringsstedet er bestillerens forretningslokale. Al forsendelse sker for bestillerens regning (jf. pkt. 2.4.) og risiko. CS Enterprise er forpligtet til på bestillerens anmodning og for denne regning, jf. Pkt. 2.4 at tegne ønsket transportforsikring.

Betaling

4.1 Medmindre andet er aftalt, skal betaling ske netto 8 dage fra fakturadato.

4.2 Leverancer der overskrider en totalpris på kr. 10.000 faktureres med 50% før arbejdes påbegyndelse, 50% efter endt arbejde.

4.3 Der påløber rente fra forfaldsdagen med CS Enterprise til enhver tid gældende rente.

4.4 På CS Enterprise anmodning er bestilleren til enhver tid pligtig at stille bankgaranti til sikkerhed for betaling. Fremsættes anmodningen efter aftalens indgåelse, er CS Enterprise forpligtet til at friholde bestilleren for enhver udgift forbundet hermed.

4.5 Er bestillernes forhold årsag til, at en aftale ikke kan gennemføres kontinuerligt, er CS Enterprise berettiget til delvis fakturering.

4.6 CS Enterprise kan frit vælge at videresælge en eller flere faktura til Fakturabørsen eller tilsvarende virksomhed og overdrage betalingsmodtagelse til tredjemand.

5. Ejendomret, rettigheder m.v

5.1. Skitser, layout, særligt udviklede templates, særligt udviklede online løsninger, apps, tekstforslag, uddannelsesmodeller o.l., uanset med hvilken teknik disse er fremstillet, og uanset på hvilken måde de opbevares, tilhører CS Enterprise, og må ikke uden CS Enterprise godkendelse overlades til tredjemand eller benyttes til andet end det i ordren beskrevet.

5.2 Hvad CS Enterprise har tilvejebragt eller ladet tilvejebringe til brug for leverancen, det være sig forarbejde eller mellemprodukter, såsom beskrivelser, processer, analyser og idebeskrivelser, uanset med hvilken teknik disse er fremstillet, og uanset på hvilken måde de opbevares, er CS Enterprises ejendom og kan ikke efter arbejdets udførelse kræves udleveret. Dette gælder uanset om det tilvejebragte måtte være særskilt faktureret.

5.3 Det i pkt. 5.2. omhandlede må alene anvendes til arbejder for bestilleren og opbevares kun efter aftale herom.

5.4 Kunden erhverver samme ret til udviklet eller bearbejdet materiale, herunder kildekode, dokumentation m.v., som Kunden havde til originalmaterialet, for så vidt dette ikke krænker tredjemands rettigheder.

5.5 Indeholder leverancen produkter fra tredjepart, indgår Kunden aftale om leverance af disse direkte med tredjeparten eller dennes danske repræsentant, således at Kunden erhverver rettigheder og garanti i henhold til tredjepartens betingelser.

Forsinkelse

6.1 Indtræder forsinkelse, er bestilleren med det af pkt. 3.2. følgende forbehold kun berettiget til at hæve aftalen, såfremt han samtidig med aftalens indgåelse har præciseret betydningen af, at levering sker til nøjagtig bestemt tid.

Mangler eller fejl

7.1 CS Enterprise har intet ansvar for fejl, som bestilleren ikke skriftligt har rettet i korrektur, test eller prøveopsætning.

7.2 Fejl begået af CS Enterprise dokumenteret vil blive rettet hurtigst muligt uden merpris.

7.3 Mindre afvigelser fra godkendt prøve eller aftalt specifikation, eller mindre fejl der ikke har betydning for modtagers mulighed for at se og forstå det fremstillede, berettiger ikke bestilleren til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte.

7.4 Ved levering har CS Enterprise ret til en mere- eller mindre levering på indtil 10% af aftalt oplag, sideantal eller antal billeder/film.

7.5 Viser leverancen sig at være mangelfuld, er bestilleren pligtig til senest 24 timer efter leverancen at reklamere herover. Undlades reklamation, eller reklamerer bestilleren for sent, mister bestilleren adgang til at gøre manglen gældende. CS Enterprise er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden rimelig tid.

7.6 Såfremt bestilleren selv tilvejebringer indhold, materiale eller andet til leverancen, hæfter CS Enterprise ikke for fejl eller mangler, der kan henføres dertil.

Ansvar

8.1 I tilfælde af forsinkelse og i tilfælde af mangler ved det leverede har CS Enterprise intet ansvar, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr, fejl i underleverandørs leverance eller fejl i forbindelser, netværk eller hosting. Det gælder også i tilfælde af arbejdskonflikter af enhver art og i øvrigt enhver omstændighed, som CS Enterprise ikke er herre over, såsom brand, vandskade, naturkatastrofer, krig, mobilisering, eller uforudsete militærindkaldelse af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, oprør, uroligheder, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner på drivkraft, eksport- og importforbud og anden lignende force majeure situation.

8.2 Forsinkelse eller mangelfuld leverance er omfattet af den i pkt. 8.1. omhandlede ansvarsfrihed, hvis årsagen til underleverandørens forsinkelse eller manglende udførelse er en af pkt. 8.1. nævnte omstændigheder eller virksomhedens ophør.

8.3 I tilfælde af forsinkelse af, eller tilfælde af mangler ved leverede, hæfter CS Enterprise ikke for bestillerens driftstab, tab af leverance eller andet direkte tab, herunder tab som følge af bestillerens retsforhold over for tredjemand, jf. Dog pkt. 8.4.

8.4 CS Enterprise er ansvarlig i tilfælde af, at et leveret produkt forårsager personskade eller volder skade på ting, hvis den pågældende genstand eller sin art sædvanligvis er beregnet til ikke-erhvervsmæssig benyttelse og hovedsagelig er anvendt af skadelidte i overensstemmelse hermed. CS Enterprise er kun ansvarlig for erhvervstingskade, hvis der dokumenteres, at skaden skyldes, at bestilleren eller hans folk har begået fejl, der ikke burde have været afværget ved bestillerens kontrol af de leverede produkter.

CS Enterprise er dog aldrig ansvarlig for skade, der forvoldes af bestillerens eller andres produktion, medmindre det dokumenteres, at der fra CS Enterprises side er handlet med grov uagtsomhed. CS Enterprise hæfter aldrig for driftstab, avancetab og andet indirekte tab. I tilfælde af at CS Enterprise, i anledning af en erhvervstingskade, bliver pålagt et ansvar over for tredjemand, der rækker ud over de fastsatte grænser for CS Enterprise ansvar, er bestilleren pligtig at holde CS Enterprise skadesløs herfor såvel som for sagsomkostninger.

8.5 CS Enterprise har intet ansvar for bestillerens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, billeder, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr, derunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder. Pådrager CS Enterprise sig ansvar overfor tredjemand i anledning af bestillerens manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemand rettigheder, holder bestilleren CS Enterprise skadesløs for sådan et ansvar.

8.6 CS Enterprise har intet ansvar for tab eller beskadigelse af ejendom, som f.eks. originaler, materialer o.l. som ikke er CS Enterprise, men som er overladt CS Enterprise af bestilleren med henblik på løsning af aftalt opgaver, eller med henblik på opbevaring af arbejder, CS Enterprise har udført jf. Pkt. 2.5. CS Enterprise er dog ansvarlig, såfremt det godtgøres, at tabet eller beskadigelsen skyldes grov uagtsomhed adfærd udvist af CS Enterprise ansatte. Bestilleren må selv sørge for forsikring af genstande imod skade og undergang.

Ophævelse

9.1 Hver Part kan efter eget valg helt eller delvis hæve en konkret opgavebestilling, hvis den anden Part gør sig skyldig i væsentlig misligholdelse af sine forpligtelser i relation til levering af Opgavebestillingen.

9.2 Såfremt fristen for vellykket afslutning af en Overtagelsesprøve overskrides med mere end 30 arbejdsdage, er bestiller berettiget til straks at hæve Opgavebestillingen helt eller delvis, idet den anførte frist dog skal forlænges i det omfang forsinkelse måtte skyldes Kundens forhold.

9.3 Ved ophævelse opgøres Parternes mellemværende efter dansk rets almindelige regler, herunder med respekt af (i) den aftalte ansvarsbegrænsning, og den almindelige pligt til tabsbegrænsning.

Fortrolighed

10.1 CS Enterprise skal instruere sine medarbejdere/partnere om, at information vedrørende projektet og bestillers forretning, der i forbindelse med overgivelsen fra bestiller til CS Enterprise. klart er specificeret som fortrolige, eller som klart må opfattes som fortrolige, skal behandles med mindst samme omhu og diskretion som egne fortrolige informationer.

10.2 Fortroligheden gælder dog ikke for information, som er eller bliver offentligt tilgængelige, som allerede er i CS Enterprise besiddelse uden tilsvarende fortrolighedspligt, som selvstændigt er udviklet af CS Enterprise uden for denne aftales rammer, som retmæssigt er modtaget fra tredjemand eller som vedrører generelle ideer, begreber, knowhow eller teknik angående databehandling.

10.3 Bestiller er bekendt med, at CS Enterprise medarbejdere fra tid til anden kan være beskæftiget med andre lignende opgaver, og bestiller er indforstået hermed.

11. Underleverandøren

11.1 CS Enterprise er berettiget til helt eller delvist at lade arbejde udføre hos underleverandør.

Købeloven

12.1 Dansk lovgivning, herunder købeloven, finder anvendelse på nærværende aftale i det omfang, retstilstanden ikke er fastlagt i aftalens tekst eller i nærværende salgs- og leveringsbetingelser. En eventuelt tvist vedrørende aftalers fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for danske domstole i overensstemmelse med danske værnetingsregler.

Serviceaftale+

13.1 Serviceaftale+ indeholder opdatering og vedligeholdelse af kundens hjemmeside. CS Enterprise varertager alle opdateringer og reagere hurtigst muligt ved eventuelle fejl skabt af CS Enterprise eller trejde part uden yderligere betaling.

13.2 Serviceaftale+ har en bindingsperiode på 12 måneder.

13.3 Serviceaftale+ kan betales i raterne: pr. kvartal, pr. halvår eller årligt. 

13.4 Opdatering / tilføjelse af nyt indhold begrænses til ændring i tekst, tilrettelser eller en ny rubrik på siden. Ønsker man at ændre i design, tilføje en helt ny side med nyt indhold eller lign. aftales det med kunden hvorvidt dette kan indgå i aftalen, eller om eventuel betaling skal foregå.